Udostępnienie informacji o środowisku.

Urząd Gminy Kamienna Góra
58-400 Kamienna Góra, Aleja Wojska Polskiego 10
telefon: +48 75 610 62 92 fax: +48 75 744 28 57
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.);

 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.);

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2176);

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1415 z późn. zm.).

Wymagane wnioski

Informacja o środowisku i jego ochronie, z wyłączeniem informacji udostępnionej w bazie danych, o której mowa w art. 128 ust. 1 ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.), jest udostępniana na pisemny wniosek o udostępnienie informacji.

Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Informacja publiczna
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
 • DOC Formularz papierowy
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
 1. ePUAP - Udostępnienie informacji o środowisku
Opłaty

Udostępnienie informacji jest bezpłatne, w przypadku wyszukiwania i przeglądania w siedzibie Urzędu dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie. Udostępnienie podlega opłacie    w wysokości odzwierciedlającej związane z tym koszty, w przypadku konieczności wyszukiwania informacji, przekształcania informacji w formę wskazaną we wniosku, sporządzenia kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłania. 

Opłaty pobierane za udostępnienie informacji o środowisku naliczane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2010r. Nr 215 poz. 1415 z późn. zm.). Opłatę można wpłacić na rachunek bankowy Gminy Kamienna Góra – Bank Spółdzielczy Kamienna Góra 02 8395 0001 0000 2075 2003 0026.

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy stanowią inaczej.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji w sprawie odmowy udostępnienia informacji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniu o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 z późn. zm.) z tym że:

 1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi

 2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji.

 

Opłata za odwołanie
Uwagi

inspektor ds. ochrony środowiska mgr Wioleta Bakszas,
tel. 756106011
Urząd Gminy Kamienna Góra, Referat Komunalny, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, II piętro, pokój nr 303

1. Informacje o środowisku są udzielane poprzez upublicznienie informacji za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) lub na indywidualny wniosek.

2. Możliwość żądania udzielenia informacji o środowisku i jego ochronie przysługuje każdemu. Prawo takie przysługuje zarówno obywatelom RP jak i cudzoziemcom, osobom fizycznym, prawny, jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej. Żądając udzielenia informacji nie ma obowiązku wykazania swojego interesu prawnego lub faktycznego w jej uzyskaniu.

 1. Informacje o środowisku są udzielane poprzez upublicznienie informacji za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) lub na indywidualny wniosek.

 2. Możliwość żądania udzielenia informacji o środowisku i jego ochronie przysługuje każdemu. Prawo takie przysługuje zarówno obywatelom RP jak i cudzoziemcom, osobom fizycznym, prawny, jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej. Żądając udzielenia informacji nie ma obowiązku wykazania swojego interesu prawnego lub faktycznego w jej uzyskaniu.

 3. Informacje podlegające udostępnieniu:

3. Informacje podlegające udostępnieniu:

Udostępnieniu podlegają informacje dotyczące:

1) stanu elementów środowiska, takich jak: powietrze, woda, powierzchnia ziemi, kopaliny, klimat, krajobraz  i obszary naturalne, w tym bagna, obszary nadmorskie i morskie, a także rośliny, zwierzęta i grzyby oraz inne elementy różnorodności biologicznej, w tym organizmy genetycznie zmodyfikowane, oraz wzajemnych oddziaływań między tymi elementami;

2) emisji, w tym odpadów promieniotwórczych, a także zanieczyszczeń, które wpływają lub mogą wpłynąć na elementy środowiska, o których mowa w pkt 1;

3) środków, takich jak: środki administracyjne, polityki, przepisy prawne dotyczące środowiska i gospodarki wodnej, plany, programy oraz porozumienia w sprawie ochrony środowiska, a także działań wpływających lub mogących wpłynąć na elementy środowiska, o których mowa w pkt 1, oraz na emisje i zanieczyszczenia, o których mowa w pkt 2, jak również środków i działań, które mają na celu ochronę tych elementów;

4) raportów na temat realizacji przepisów dotyczących ochrony środowiska;

5) analiz kosztów i korzyści oraz innych analiz gospodarczych i założeń wykorzystanych w ramach środków i działań, o których mowa w pkt 3;

6) stanu zdrowia, bezpieczeństwa i warunków życia ludzi, oraz stanu obiektów kultury i obiektów budowlanych - w zakresie, w jakim oddziałują na nie lub mogą oddziaływać:

a) stany elementów środowiska, o których mowa w pkt 1, lub

b) przez elementy środowiska, o których mowa w pkt 1 - emisje i zanieczyszczenia, o których mowa w pkt 2, oraz środki, o których mowa w pkt 3

4. Bez pisemnego wniosku udostępnia się:

1) informację niewymagającą wyszukiwania;

2) w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, innej katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 333 i 915 oraz z 2016 r. poz. 1954), lub innego bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska, spowodowanego działalnością człowieka lub przyczynami naturalnymi - informacje znajdujące się w posiadaniu władz publicznych lub informacje przeznaczone dla władz publicznych, umożliwiające osobom, które mogą ucierpieć w wyniku tego zagrożenia, podjęcie działań w celu zapobieżenia lub zminimalizowania szkód wynikających z tego zagrożenia.

5. Odmowa udostępnienia informacji:

Organ gminy może odmówić udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie po rozważeniu interesu publicznego przemawiającego za udostępnieniem informacji w konkretnym przypadku, jeżeli udostępnienie tych informacji może naruszyć:

1) ochronę danych przewidzianą przepisami o ochronie informacji niejawnych;

2) przebieg toczącego się postępowania sądowego, dyscyplinarnego lub karnego;

3) prawa własności intelektualnej, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej;

4) ochronę danych osobowych, dotyczących osób trzecich, jeżeli jest ona przewidziana odrębnymi przepisami prawa;

5) ochronę informacji lub danych, dostarczonych przez osoby trzecie, jeżeli osoby te, nie mając obowiązku ich dostarczenia i nie mogąc być takim obowiązkiem obciążone, dostarczyły je dobrowolnie, chyba że wyraziły zgodę na ich udostępnianie;

6) stan środowiska, którego informacja dotyczy, w szczególności przez ujawnienie ostoi lub siedliska roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową;

7) ochronę informacji o wartości handlowej, w tym danych technologicznych, dostarczonych przez osoby trzecie i objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, jeżeli osoby te złożyły wniosek o wyłączenie tych informacji z udostępniania, zawierający szczegółowe uzasadnienie dotyczące możliwości pogorszenia ich pozycji konkurencyjnej;

8) obronność i bezpieczeństwo państwa;

9) bezpieczeństwo publiczne;

10) ochronę tajemnicy statystycznej przewidzianą przepisami o statystyce publicznej.

Ponadto organ gminy może odmówić udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie, jeżeli:

1) wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych będących w trakcie opracowywania;

2) wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych przeznaczonych do wewnętrznego komunikowania się;

3) wniosek jest w sposób oczywisty niemożliwy do zrealizowania;

4) wniosek jest sformułowany w sposób zbyt ogólny.