Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie




Dane osobowe


Adres zamieszkania


Kontakt


Dane insytucji


Adres siedziby


Kontakt


Adresat:

Nazwa organu do którego kierowany jest wniosek: Urząd Gminy Kamienna Góra

Ulica: aleja Wojska Polskiego 10

Kod pocztowy: 58-400

Miejscowość: Kamienna Góra


Na podstawie art. 8, art. 9 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

1. szczegółowy zakres żądanych danych

2. okres, który żądane dane winny obejmować

3. dodatkowe informacje, które umożliwią identyfikację żądanych danych


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Przesłanie kopii dokumentów lub danych następuje po przedstawieniu przez wnioskodawcę dowodu uiszczenia opłat określonych w art. 27 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.