Udostępnienie informacji publicznej.

Urząd Gminy Kamienna Góra
58-400 Kamienna Góra, Aleja Wojska Polskiego 10
telefon: +48 75 610 62 92 fax: +48 75 744 28 57
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 ze zm.)

Wymagane wnioski

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być złożony w formie:

- pisemnej w Sekretariacie Urzędu Gminy Kamienna Góra przy ul. Wojska polskiego 10 58-400

Kamienna Góra I piętro pok. 201

elektronicznej na adres email: urzad@gminakg.pl lup poprzez platformę e- PUAP na adres

skrytki: /9evg66kr5c/SkrytkaESP Wzór wniosku stanowi załącznik do procedury.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej winien zawierać określenie:

  1. przedmiotu wniosku,

  2. sposobu i formy udostępnienia informacji publicznej,

  3. danych umożliwiających skuteczne doręczenie wnioskowanej informacji w sposób i w formie wskazanych we wniosku.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Informacja publiczna
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
  • DOC Formularz papierowy
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
  1. ePUAP - Wniosek o udzielenie informacji publicznej
Opłaty

Udostępnienie informacji publicznej nie podlega opłacie skarbowej, z zastrzeżeniem art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.).

Termin załatwienia sprawy

W ciągu 14 dni od daty wpływu wniosku do Urzędu Gminy w Kamiennej Górze, a w przypadku gdy informacja nie może być udostępniona w tym terminie Urzędu Gminy w Kamiennej Górze powiadamia wnioskodawcę w terminie 14 dni o przyczynach opóźnienia oraz o terminie w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do urzędu.

Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz o umorzeniu postępowania przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od jego doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

 

W przypadku bezczynności Organu w sytuacji złożenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej wnioskodawcy służy prawo wniesieniaskargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu za pośrednictwem Organu, którego bezczynność jest przedmiotem skargi. Wniesienie skargi na bezczynność nie wymaga wcześniejszego wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Wniesienie skargi na bezczynność nie jest ograniczone terminem.

Opłata za odwołanie
Uwagi

I. Sprawę prowadzi

Referat organizacyjno – społeczny

pok. 201 - Sekretariat

tel. 756106292