Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Informacja publiczna (wniosek o udzielenie informacji publicznej)Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

Jednocześnie na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, wnoszę o udostępnienie mi powyższych informacji w następujący sposób:

  • udostępnienie dokumentów do wglądu (i ewentualnie kopiowania) w urzędzie, w uzgodnionym terminie,
  • przesłanie informacji pocztą elektroniczną na podany adres:
  • przesłanie informacji na piśmie na podany adres:
  • odbiór osobisty przez wnioskodawcę
  • korespondencję w tej sprawie proszę kierować do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z art.39 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2017 r. poz. 1257 z zm) na adres:
  • inny sposób: