Wniosek

Urząd Gminy Kamienna Góra
58-400 Kamienna Góra, Aleja Wojska Polskiego 10
telefon: +48 75 610 62 92 fax: +48 75 744 28 57
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. poz. 5.46).

Wymagane wnioski

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

 

Wnioski mogą być składane do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

 

Wniosek może być złożony w formie:

- pisemnej w Sekretariacie Urzędu Gminy Kamienna Góra przy ul. Wojska Polskiego 10 58-400

Kamienna Góra I piętro pok. 201,

- elektronicznej na adres email: urzad@gminakg.pl lup poprzez platformę e- PUAP na adres

skrytki: /9evg66kr5c/SkrytkaESP,

- ustnie do protokołu w Sekretariacie Urzędu Gminy Kamienna Góra przy ul. Wojska Polskiego 10

58-400 Kamienna Góra I piętro pok. 201


Wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Skargi i wnioski
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
  • DOC Formularz papierowy
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
  1. ePUAP - Wniosek
  2. ePUAP - Skarga
Opłaty

Złożenie wniosku jest wolne od opłat

Termin załatwienia sprawy

Organ właściwy do załatwienia wniosku powinien załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W razie niemożności załatwienia wniosku w terminie 1 miesiąca właściwy organ obowiązany jest w tym terminie zawiadomić wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie załatwienia wniosku.

Jeżeli organ, który otrzymał wniosek, nie jest właściwy do jego rozpatrzenia, obowiązany jest w ciągu siedmiu dni przekazać go właściwemu organowi. O przekazaniu wniosku i sposobie załatwienia wniosku zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę.

Tryb odwoławczy

Wnioskodawcy służy prawo wniesienia skargi w przypadku niezadowolenia ze sposobu załatwienia wniosku lub w przypadku niezałatwienia wniosku w terminie.

Opłata za odwołanie
Uwagi

I. Sprawę prowadzi
 
podinspektor Justyna Ferenc
Referat organizacyjno – społeczny
pok. 201 - Sekretariat
tel. 756106292