Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Sprawozdanie podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychSPRAWOZDANIE PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

I. DANE PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Oznaczenie siedziby i adres podmiotu

II. INFORMACJA O POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH ZEBRANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH

Rodzaj odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych 3) Ilość odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych [m3] 4) Ilość przekazanych nieczystości ciekłych do stacji zlewnej [m3] 4) Nazwa i adres stacji zlewnej, do której zostały przekazane odebrane nieczystości ciekle

Uwagi 5)

III. LICZBA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, OD KTÓRYCH ZOSTAŁY ODEBRANE NIECZYSTOŚCI CIEKŁE 6)

IV. Dane osoby wypełniającej sprawozdanie

DODATKOWE INFORMACJE

Objaśnienia:

1) Należy wpisać wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na obszar prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

2) O ile nie jest zwolniony z obowiązku jej posiadania.

3) Przez rodzaj odebranych nieczystości ciekłych rozumie się: ścieki bytowe, ścieki komunalne oraz ścieki przemysłowe, zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 15-17 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U z 2015 r. poz. 469, 1590, 1642 i 2295 oraz z 2016 r. poz. 352.).

4) Z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

5) Należy umieścić wyjaśnienia, jeżeli występuje różnica pomiędzy ilością nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy a ilością tych nieczystości przekazanych do stacji zlewnych.

6) Do sprawozdania należy dołączyć wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi podmiot w okresie sprawozdawczym zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, a także wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazie zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości.

7) O ile posiada.

8) Lub podpis osoby upoważnionej do występowania w imieniu prowadzącego działalność na podstawie pełnomocnictwa.

Numer decyzji w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów komunalnych2) i organ wydający