Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 ze zmianami)

Zobowiązany do złożenia deklaracji:
Deklarację zobowiązani są złożyć: a) właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Kamienna Góra; b) właściciele nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne; c) właściciele nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy oraz w części, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstaja odpady komunalne; d) właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku. (Deklarację może złożyć także współwłaściciel, użytkownik wieczysty, osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie, użytkowaniu lub osoba faktycznie władająca daną nieruchomością.)

Termin składania deklaracji:
W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty.

Miejsce składania deklaracji:
Urząd Gminy Kamienna Góra Aleja Wojska Polskiego nr 10 58 – 400 Kamienna Góra

A. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ


* w przypadku wspólności majątkowej łącznej małżeńskiej wypełnia jeden ze współmałżonków
** w przypadku nieruchomości stanowiącej współwłaśność wypełnia sie załącznik ZDOK-2
*** w przypadku wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych wypełnia sie załącznik ZDOK-1

C. 1. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Adres zamieszkania / adres siedziby składającego deklarację

C. 2. DANE IDENTYFIKACYJNE. NALEŻY WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU GDY NIERUCHOMOŚĆ STANOWI WŁASNOŚĆ DWÓCH/WIĘCEJ WSPÓŁWŁAŚCICIELI LUB WŁASNOŚĆ USTAWOWĄ MAJĄTKOWĄ MAŁŻEŃSKĄ

Adres zamieszkania / adres siedziby składającego deklarację

D. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

F. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

G. DOTYCZY WŁAŚCIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

G. 1. NORMATYWY MIESIĘCZNE DO USTALENIA OBJĘTOŚCI ODPADÓW POWSTAJĄCYCH NA NIERUCHOMOŚCI Normatywy miesięczne do ustalenia objętości odpadów powstających na nieruchomości:
1) w placówkach oświatowych i przedszkolach – przyjmując 3 litry na każdego ucznia i pracownika, nie mniej niż 120 litrów;
2) dla lokali gastronomicznych przyjmując 15 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne nie mniej niż 240 litrów; dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu;
3) dla lokali handlowych prowadzących sprzedaż artykułów spożywczych - 10 litrów na każde 10 m2 powierzchni całkowitej lokalu, nie mniej niż 120 litrów na lokal;
4) dla pozostałych lokali handlowych – nie mniej niż 10 litrów na każde 10 m2 powierzchni całkowitej lokalu handlowego lecz nie mniej niż 120 litrów na lokal;
5) w ośrodkach wypoczynkowych, turystycznych, kempingach, hotelach, pensjonatach, schroniskach, przyjmując 15 litrów na miejsce noclegowe nie mniej jednak niż 120 litrów;
6) dla budynków użyteczności publicznej, poza wymienionymi powyżej, 5 litrów na każdego pracownika, nie mniej jednak niż 120 litrów;
7) dla pól namiotowych, biwakowych co najmniej pojemnik 1100 litrów na każde pole;
8) dla gospodarstw agroturystycznych jeden pojemnik o pojemności minimum 120 litrów;
9) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji, kiosków, 10 litrów na każdego pracownika, co najmniej pojemnik 120 litrów;
10) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych, magazynów, hurtowni, placów budowy, lecznicach, pomieszczeniach biurowych związanych z wykonywaniem wolnych zawodów, przyjmując 5 litrów na pracownika, nie mniej niż 120 litrów;
11) w budynkach do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny oraz innych budynkach zamieszkania zbiorowego, nie mniej niż jeden pojemnik 1100 l na instytucję,
12) w budynkach przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, kultury, kultu religijnego, opieki zdrowotnej (przychodnie zdrowia), opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, pocztowej, sportu oraz innych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, 10 litrów na każdego pracownika, co najmniej 1 pojemnik o pojemności 120 litrów,
13) cmentarze komunalne – co najmniej 1100 l na dwa tygodnie, a w okresie świąt ilość pojemników zwiększona w zależności od potrzeb, zapewniając właściwe utrzymanie czystości i porządku.
G. 2. WSKAZANIE NORMATYWU ORAZ OBLICZENIE OBJĘTOŚCI ODPADÓW POWSTAJĄCYCH NA NIERUCHOMOŚCI
Normatyw z części G. 1.
Objętość odpadów

m2
x
=

os.
x
=

msc
x
=

os.
x
=

SUMA

G. 3. OBLICZENIE ILOŚCI POJEMNIKÓW I WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWNIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
(łączna ilość pojemników nie może być mniejsza, niż objętość odpadów wyliczona w częśći G. 2.)
Stawka opłaty za pojemnik
Wysokość opłaty [zł]

x
=

x
=

x
=

x
=

H. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRA W CZĘŚCI STANOWI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY ORAZ W CZĘŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

I. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU

J. Czy nieruchomość wskazana w niniejszej deklaracji wyposażona jest w kompostownik?

K. ZAŁĄCZNIKI

Pouczenie

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 599)
2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana (art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
3. W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.
4. W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie określonym w art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Kamienna Góra określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
5. Szczegóły dotyczące uiszczania opłaty zawarte są w uchwale Rady Gminy Kamienna Góra w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5. W przypadku współwłasności nieruchomości odpowiedzialność współwłaścieli za opłatę z tytułu gospodarowania komunalnymi jest solidarna.
Oznaczo, że w przypadku braku uiszczenia opłaty przez osobę skłądajacą deklarację wskazującą ilość osób zamieszkującą na nieruchomości, organ upoważniony jest do dochodzenia zapłaty od pozostałych współwłaścicieli (od kilku z nich lub każdego z osobna, a zaspokojenie wieżyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych).
6. Weryfikacja deklaracji będzie przeprowadzona na podstawie danych będących w posiadaniu tut. Urzędu w przypadku stwierdzenia niezgodności/rozbieżności stanu faktycznego z treśćią złożonej deklaracji zostanie wcześte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.
7. Kwotę wskazaną w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać bez wezwania na indywidualny numer rachunku, prowadzony przez gminę Kamienna Góra w Banku Spółdzielczym przekazany w informacji łącznego zobowiązania z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.
8. W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa może zażądać od właściciela lokalu, osoby, której służy spółdzielcze prawo do lokalu lub osoby faktycznie zamieszkujące lokal podania danych niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9. Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10. Dopusza sie składanie deklaracji we wszystkich formatach wymienionych w Rozporadzeniu Prezesa Rady Ministrów z dia 14 września 2011 r. W sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektornicznych. ( Dz. U. Z 2015 r. poz.971 ze zm.)
11. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał kontroli. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych wójt w drodze decyzji naliczy opłatę z odbiór odpadów zmieszanych wraz z odsetkami.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią ww. pouczeń
Załącznik nr 1 A do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załącznik ZDOK -1

URZĄD GMINY KAMIENNA GÓRA
58-400 Kamienna Góra
Al. Wojska Polskiego nr 10

www.gminakamiennagora.pl
Telefon: 75 610 6292
Fax: 75 744 28 57
e-mail: urzad@gminakg.pl
Informacje o nieruchomościach budynkowych położonych na terenie nieruchomości wskazanej w części E deklaracji. Dotyczy wyłącznie wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych.

Załącznik ZDOK - 2

URZĄD GMINY KAMIENNA GÓRA
58-400 Kamienna Góra
Al. Wojska Polskiego nr 10

www.gminakamiennagora.pl
Telefon: 75 610 6292
Fax: 75 744 28 57
e-mail: urzad@gminakg.pl
DANE O WSPÓŁWŁAŚCICIELACH NIERUCHOMOŚCI
A. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI