Wniosek o nadanie numeru porządkowego.

Urząd Gminy Kamienna Góra
58-400 Kamienna Góra, Aleja Wojska Polskiego 10
telefon: +48 75 610 62 92 fax: +48 75 744 28 57
Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r., Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1990)

  • Rozporządzenie rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r., w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2021 r., poz. 1368)

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)

Wymagane wnioski

Należy złożyć wniosek o ustalenie numeru porządkowego (według wzoru zamieszczonego poniżej - w dziale "pliki do pobrania") przy czym:

  • Jeżeli wniosek dotyczy więcej niż jednego budynku lub sytuacja w terenie nie wskazuje jednoznacznie, któremu budynkowi ma zostać ustalony numer porządkowy – do wniosku należy dołączyć mapę lub szkic z ich lokalizacją i oznaczeniem,

  • W przypadku gdy wniosek dotyczy budynku prognozowanego do wybudowania i działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - kopia decyzji o  warunkach zabudowy lub ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.

Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Gospodarka przestrzenna
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
  1. ePUAP - Nadanie numeru porządkowego budynku
Opłaty

brak opłat

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, jednak nie później jak do 30 dni.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Opłata za odwołanie

brak opłat

Uwagi

I. Sprawę prowadzi:

Referat Rozwoju i Infrastruktury (RI)

 

mgr inż. Natalia Chamot-Dybiec

tel. 756106291

Urząd Gminy Kamienna Góra, II piętro, pokój nr 301

II. Dodatkowe informacje:

 

 

  • Numer porządkowy ustala się dla budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynków: biurowych, ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonych do działalności gospodarczej, wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania;
  • Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.