Podatek od środków transportowych

Urząd Gminy Kamienna Góra
58-400 Kamienna Góra, Aleja Wojska Polskiego 10
telefon: +48 75 610 62 92 fax: +48 75 744 28 57
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1785 ze zm.).
Wymagane wnioski
Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Podatki i opłaty lokalne
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
 • PDF Formularz papierowy
 • PDF DT-1/A
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
 1. ePUAP - Deklaracja na podatek od środków transportowych - DT1
Opłaty
Zapłać
 • brak opłat
Termin załatwienia sprawy
Tryb odwoławczy

nie przysługuje

Opłata za odwołanie
Zapłać
 • brak opłat
Uwagi

I. Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej będące właścicielami środków transportowych tj.:

 

 1. samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
 2. samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niz 12 ton,
 3. ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
 4. ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
 5. przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
 6. przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
 7. autobusów,

Obowiązane są składać w terminie do dnia 15 lutego, właściwemu organowi podatkowemu (Wójt Gminy) deklarację na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy wg. wzoru (druki: DT-1 i DT-1/A), a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku (zakup lub sprzedaż środka transportu).

Odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

 

II. Sprawę prowadzi:

inspektor Bogumiła Szczepaniak 
e-mail: bogumila.szczepaniak@gminakg.pl

inspektor Monika Roszkowiak
e-mail: monika.roszkowiak@gminakg.pl

I piętro pokój nr 204

tel. 756106284