Podatek od środków transportowych.

Urząd Gminy Kamienna Góra
58-400 Kamienna Góra, Aleja Wojska Polskiego 10
telefon: +48 75 610 62 92 fax: +48 75 744 28 57
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. - dz.u. 2019 poz. 1170.

Wymagane wnioski
Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Podatki i opłaty lokalne
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
  1. ePUAP - Deklaracja na podatek od środków transportowych - DT1
Opłaty

brak opłat

Termin załatwienia sprawy
Tryb odwoławczy

nie przysługuje

Opłata za odwołanie

brak opłat

Uwagi

I. Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej będące właścicielami środków transportowych tj.:

 

  1. samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
  2. samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niz 12 ton,
  3. ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
  4. ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
  5. przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
  6. przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
  7. autobusów,

Obowiązane są składać w terminie do dnia 15 lutego, właściwemu organowi podatkowemu (Wójt Gminy) deklarację na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy wg. wzoru (druki: DT-1 i DT-1/A), a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku (zakup lub sprzedaż środka transportu).

Odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

 

II. Sprawę prowadzi:

inspektor Elżbieta Maszczak
I piętro pokój nr 204

tel. 756106284