Podatek rolny - osoby fizyczne.

Urząd Gminy Kamienna Góra
58-400 Kamienna Góra, Aleja Wojska Polskiego 10
telefon: +48 75 610 62 92 fax: +48 75 744 28 57
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. 2020 poz. 333) - UCHWAŁY O DRUKACH NIE MA JUŻ - Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

Formularze deklaracji i informacji są dostępne na stronie podatki.gov.pl.

Wymagane wnioski
 • informacji w sprawie podatku rolnego ir-1 wraz z załącznikami (osoby fizyczne)
  - dane o nieruchomościach rolnych zir-1,
  - dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym zir-2.

  - załacznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników zir-3.

 

 • deklaracji na podatek rolny dr-1 wraz z załącznikami (osoby prawne)
  - dane o nieruchomościach rolnych zdr-1,
  - dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym zdr-2.

Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Podatki i opłaty lokalne
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
 1. ePUAP - Deklaracja na podatek rolny - DR-1
 2. ePUAP - Informacja na podatek rolny - IR-1
Opłaty

brak opłat

Termin załatwienia sprawy
Tryb odwoławczy

nie przysługuje.

Opłata za odwołanie

brak opłat

Uwagi

I. Osoby fizyczne będące

- właścicielem gruntu;
- posiadaczem samoistnym;
- użytkownikiem wieczystym gruntów;
- posiadaczem gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego albo
b) jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności  Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych i Lasów Państwowych.

Winny złożyć organowi podatkowemu ( Wójtowi Gminy ) w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego (np. zakup gruntów, dzierżawa gruntów czy zbycie gruntów)- informację w sprawie podatku rolnego IR-1 wraz z załącznikami ZIR-1, ZIR-2, ZIR-3.

Natomiast osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - deklarację na podatek rolny DR-1 wraz z załącznikami ZDR-1, ZDR-2.
W terminie do 15 stycznia każdego roku.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku.

 

II. Sprawę prowadzi:

 • inspektor Monika Roszkowiak

 • inspektor Natalia Maurer

I piętro pokój nr 204

tel.756106284