Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne.

Urząd Gminy Kamienna Góra
58-400 Kamienna Góra, Aleja Wojska Polskiego 10
telefon: +48 75 610 62 92 fax: +48 75 744 28 57
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1785 ze zm.) oraz UCHWAŁA NR XXIII/124/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym, zmienionej Uchwałą Nr XIV/64/15 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 października 2015 r. oraz Uchwałą Nr  XXVI/161/16 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26 października 2016 r.

Wymagane wnioski
 • informacji w sprawie podatku od nieruchomości in-1 wraz z załącznikami
  - dane o nieruchomościach zn-1/a
  - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości zn-1/b.

 • deklaracji na podatek od nieruchomości dn-1 wraz z załącznikami
  - dane o nieruchomościach zn-1/a
  - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości zn-1/b.

Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Podatki i opłaty lokalne
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
 1. ePUAP - Deklaracja na podatek od nieruchomości - DN-1
 2. ePUAP - Informacja na podatek od nieruchomości - IN-1
Opłaty

brak opłat

Termin załatwienia sprawy
Tryb odwoławczy

nie przysługuje.

Opłata za odwołanie

brak opłat

Uwagi

II. Osoby fizyczne będące:

 1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,

 2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,

 3. użytkownikami wieczystymi gruntów,

 4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub Jednostki Samorządu Terytorialnego, jeżeli posiadanie:
  a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego,
  b) jest bez tytułu prawnego.

 

Winny złożyć organowi podatkowemu ( Wójtowi Gminy ) w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości (np. zakup budynku, zarejestrowanie działalności gospodarczej, czy zbycie budynku lub likwidacja działalności gospodarczej)- informację w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 wraz z załącznikami.

Natomiast osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - deklarację na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami DN-1.

 

II. Sprawę prowadzi:

 • inspektor Monika Roszkowiak

 • inspektor Natalia Maurer

 

I piętro pokój nr 204

tel.756106284