Informacja o lasach.

Urząd Gminy Kamienna Góra
58-400 Kamienna Góra, Aleja Wojska Polskiego 10
telefon: +48 75 610 62 92 fax: +48 75 744 28 57
Podstawa prawna

art. 2 ust. 1 oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888)

Wymagane wnioski

Formularz IL-1 należy składać z odpowiednimi załącznikami, które stanowią jego integralną część.

Wymagane załączniki

Załącznik ZIL-1 służy do wykazania lasów podlegających opodatkowaniu.
Załącznik ZIR-2 służy do wykazania lasów zwolnionych z opodatkowania.
Załącznik ZIR-3 służy do wykazania danych pozostałych podatników, w przypadku składania przez współwłaścicieli (np. małżonków) jednego (wspólnego) formularza IL-1.

Jednostka odpowiedzialna Podatki i opłaty lokalne
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
  • PDF Formularz IL-1
  • PDF Załącznik ZIL-1
  • PDF Załącznik ZIL-2
  • PDF Załącznik ZIL-3
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty
Termin załatwienia sprawy
Tryb odwoławczy
Opłata za odwołanie
Uwagi

Formularz IL-1 służy do wykazania lasów podlegających opodatkowaniu bądź zwolnieniu z podatku leśnego.

Formularz IL-1 jest przeznaczony dla osób fizycznych będących:
- właścicielami lasów,
- posiadaczami samoistnymi lasów,
- użytkownikami wieczystymi lasów,
- posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Formularz IL-1 nie jest przeznaczony dla osób fizycznych będących współwłaścicielami (współposiadaczami) lasów z osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.