Informacja o gruntach.

Urząd Gminy Kamienna Góra
58-400 Kamienna Góra, Aleja Wojska Polskiego 10
telefon: +48 75 610 62 92 fax: +48 75 744 28 57
Podstawa prawna

art. 3 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 6a ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 ze zm.)

Wymagane wnioski

Formularz IR-1 należy składać z odpowiednimi załącznikami, które stanowią jego integralną część.

Wymagane załączniki

Załącznik ZIR-1 służy do wykazania gruntów podlegających opodatkowaniu.
Załącznik ZIR-2 służy do wykazania gruntów zwolnionych z opodatkowania.
Załącznik ZIR-3 służy do wykazania danych pozostałych podatników, w przypadku składania przez współwłaścicieli (np. małżonków) jednego (wspólnego) formularza IR-1.

Jednostka odpowiedzialna Podatki i opłaty lokalne
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
  • PDF Formularz IR-1
  • PDF Załącznik ZIR-1
  • PDF Załącznik ZIR-2
  • PDF Załącznik ZIR-3
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty
Termin załatwienia sprawy
Tryb odwoławczy
Opłata za odwołanie
Uwagi

Formularz IR-1 służy do wykazania gruntów podlegających opodatkowaniu bądź zwolnieniu z podatku rolnego.

Formularz IR-1 jest przeznaczony dla osób fizycznych będących:
- właścicielami gruntów,
- posiadaczami samoistnymi gruntów,
- użytkownikami wieczystymi gruntów,
- posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
- posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych.

Formularz IR-1 nie jest przeznaczony dla osób fizycznych będących współwłaścicielami (współposiadaczami) gruntów z osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.