Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych.

Urząd Gminy Kamienna Góra
58-400 Kamienna Góra, Aleja Wojska Polskiego 10
telefon: +48 75 610 62 92 fax: +48 75 744 28 57
Podstawa prawna

art. 3 ust. 1 oraz art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170)

Wymagane wnioski

Formularz IN-1 należy składać z odpowiednimi załącznikami, które stanowią jego integralną część.

Wymagane załączniki

Załącznik ZIN-1 służy do wykazania danych o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.
Załącznik ZIN-2 służy do wykazania danych o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.
Załącznik ZIN-3 służy do wykazania danych pozostałych podatników, w przypadku składania przez współwłaścicieli (np. małżonków) jednego (wspólnego) formularza IN-1.

Jednostka odpowiedzialna Podatki i opłaty lokalne
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
  • PDF Formularz IN-1
  • PDF Załącznik ZIN-1
  • PDF Załącznik ZIN-2
  • PDF Załącznik ZIN-3
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty
Termin załatwienia sprawy
Tryb odwoławczy
Opłata za odwołanie
Uwagi

Formularz IN-1 służy do wykazania przedmiotów podlegających opodatkowaniu bądź zwolnieniu z podatku od nieruchomości.

Formularz IN-1 jest przeznaczony dla osób fizycznych będących:
- właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
- posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
- użytkownikami wieczystymi gruntów,
- posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Formularz IN-1 nie jest przeznaczony dla osób fizycznych będących współwłaścicielami (współposiadaczami) nieruchomości lub obiektów budowlanych z osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej (z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową).