Deklaracja na podatek leśny.

Urząd Gminy Kamienna Góra
58-400 Kamienna Góra, Aleja Wojska Polskiego 10
telefon: +48 75 610 62 92 fax: +48 75 744 28 57
Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 2 ust. 1 oraz art. 6 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888)

Wymagane wnioski

Formularz DL-1 należy składać z odpowiednimi załącznikami, które stanowią jego integralną część.

Wymagane załączniki

Załącznik ZDL-1 służy do wykazania lasów podlegających opodatkowaniu.
Załącznik ZDL-2 służy do wykazania lasów zwolnionych z opodatkowania.

Jednostka odpowiedzialna Podatki i opłaty lokalne
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
  • PDF Formularz DL-1
  • PDF Załącznik ZDL-1
  • PDF Załącznik ZDL-2
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty
Termin załatwienia sprawy
Tryb odwoławczy
Opłata za odwołanie
Uwagi

Formularz DL-1 służy do wykazania lasów podlegających opodatkowaniu bądź zwolnieniu z podatku leśnego.

Formularz DL-1 jest przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, a także jednostek organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa będących:
- właścicielami lasów,
- posiadaczami samoistnymi lasów,
- użytkownikami wieczystymi lasów,
- posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Formularz DL-1 składają także osoby fizyczne będące współwłaścicielami (współposiadaczami) lasów z:
- osobami prawnymi,
- jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej,
- spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.