Deklaracja na podatek rolny.

Urząd Gminy Kamienna Góra
58-400 Kamienna Góra, Aleja Wojska Polskiego 10
telefon: +48 75 610 62 92 fax: +48 75 744 28 57
Podstawa prawna

art. 3 ust. 1 oraz art. 6a ust. 10 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 ze zm.)

Wymagane wnioski

Formularz DR-1 należy składać z odpowiednimi załącznikami, które stanowią jego integralną część.

Wymagane załączniki

Załącznik ZDR-1 służy do wykazania gruntów podlegających opodatkowaniu.
Załącznik ZDR-2 służy do wykazania gruntów zwolnionych z opodatkowania.

Jednostka odpowiedzialna Podatki i opłaty lokalne
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
  • PDF Formularz DR-1
  • PDF Załącznik ZDR-1
  • PDF Załącznik ZDR-2
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty
Termin załatwienia sprawy
Tryb odwoławczy
Opłata za odwołanie
Uwagi

Formularz DR-1 służy do wykazania gruntów podlegających opodatkowaniu bądź zwolnieniu z podatku rolnego.

Formularz DR-1 jest przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych będących:
- właścicielami gruntów,
- posiadaczami samoistnymi gruntów,
- użytkownikami wieczystymi gruntów,
- posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Formularz DR-1 składają także osoby fizyczne będące współwłaścicielami (współposiadaczami) gruntów z:
- osobami prawnymi,
- jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej,
- spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.