Deklaracja na podatek od środków transportowych.

Urząd Gminy Kamienna Góra
58-400 Kamienna Góra, Aleja Wojska Polskiego 10
telefon: +48 75 610 62 92 fax: +48 75 744 28 57
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1170 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Finansówz dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2436)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz. U. z 2018 r., poz. 562)

Wymagane wnioski

Deklaracja DT-1

Wymagane załączniki

Załącznik DT-1A

Jednostka odpowiedzialna Podatki i opłaty lokalne
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
  • PDF Formularz DT-1
  • PDF Załącznik DT-1/A
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty
Termin załatwienia sprawy

Podatnicy są zobowiązani składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku, oraz odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności;

Tryb odwoławczy
Opłata za odwołanie
Uwagi