Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. Do pełnego korzystania z aplikacji eObywatel prosimy o włączenie JavaScript.

Wniosek do Rady Gminy

Urząd Gminy Kamienna Góra
58-400 Kamienna Góra, Aleja Wojska Polskiego 10
telefon: +48 75 610 62 92 fax: +48 75 744 28 57
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r.

w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. poz. 5.46).

Wymagane wnioski

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

 

Wnioski mogą być składane do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

 

Wniosek może być złożony w formie:

- pisemnej w Sekretariacie Urzędu Gminy Kamienna Góra przy ul. Wojska Polskiego 10 58-400

Kamienna Góra I piętro pok. 201,

- elektronicznej na adres email: urzad@gminakg.pl lup poprzez platformę e- PUAP na adres

skrytki: /9evg66kr5c/SkrytkaESP,

- ustnie do protokołu w Sekretariacie Urzędu Gminy Kamienna Góra przy ul. Wojska Polskiego 10

58-400 Kamienna Góra I piętro pok. 201

 

Wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Skargi i wnioski
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
  • Formularz papierowy
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
  1. ePUAP - Wniosek do Rady Gminy
Opłaty bez opłat

Złożenie wniosku jest wolne od opłat

Termin załatwienia sprawy

Organ właściwy do załatwienia wniosku powinien załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W razie niemożności załatwienia wniosku w terminie 1 miesiąca właściwy organ obowiązany jest w tym terminie zawiadomić wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie załatwienia wniosku.

Jeżeli organ, który otrzymał wniosek, nie jest właściwy do jego rozpatrzenia, obowiązany jest w ciągu siedmiu dni przekazać go właściwemu organowi. O przekazaniu wniosku i sposobie załatwienia wniosku zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę.

Tryb odwoławczy

Wnioskodawcy służy prawo wniesienia skargi w przypadku niezadowolenia ze sposobu załatwienia wniosku lub w przypadku niezałatwienia wniosku w terminie.

Opłata za odwołanie bez opłat

Złożenie wniosku jest wolne od opłat

Uwagi

podinspektor Justyna Ferenc

Referat organizacyjno – społeczny

pok. 201 - Sekretariat

tel. 75 610 62 92