Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia).

Urząd Gminy Kamienna Góra
58-400 Kamienna Góra, Aleja Wojska Polskiego 10
telefon: +48 75 610 62 92 fax: +48 75 744 28 57
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U.2019.2277 ze zm.).

Wymagane wnioski
 1. Wniosek o wydanie zezwolenia, który musi zawierać:

  1. Imię, nazwisko i adres (nazwę i siedzibę) przedsiębiorcy.

  2. Adres punktu sprzedaży detalicznej lub zakładu gastronomicznego.

  3. Określenie rodzajów napojów alkoholowych.

  4. Podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy.

 2. Dokument stwierdzający uprawnienia do prowadzenia działalności, gospodarczej

 3. Tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona sprzedaż alkoholu.

 4. Pozytywną opinię sanitarną.

 5. Pisemną zgodę właściciela, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku wielorodzinnym.

Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
 • PDF Formularz papierowy
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
 1. ePUAP - Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia)
Opłaty
 1. Opłata za korzystanie z zezwoleń: (opłaty podstawowe)

  1. na sprzedaż napojów zawierających do 4.5% alkoholu oraz piwa - 525 zł,

  2. na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18% alkoholu /za wyjątkiem piwa/ - 525 zł,

  3. na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu - 2100 zł,

  4. Przedsiębiorca, którego roczna wartość sprzedaży napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa przekroczyła 37.500 zł - wnosi opłatę w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

  5. Przedsiębiorca, którego roczna wartość sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18% alkoholu / z wyjątkiem piwa/ przekroczyła 37.500 z ł - wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

  6. Przedsiębiorca, którego roczna wartość sprzedaży napojów zawierających powyżej 18% alkoholu przekroczyła 77.000 zł - wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Powyższa opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech ratach - w termie do 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku.

W roku nabycia lub utraty jego ważności, opłaty o których mowa wyżej, dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są:

  • dla placówek detalicznych na okres nie krótszy niż 2 lata,

  • dla placówek gastronomicznych na okres nie krótszy niż 4 lata,

  • dla osób posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych mogą być wydawane zezwolenia jednorazowe na okres do 2 dni.

Termin załatwienia sprawy

w ciągu 1 miesiąca (po otrzymaniu opinii GKPiRPA)

Tryb odwoławczy
 • od postanowienia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze,

 • od decyzji odmawiającej wydania zezwolenia - służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze,

 • od wydania zezwolenia na sprzedaż alkoholu - tryb odwoławczy nie występuje.

Opłata za odwołanie
Uwagi

 I. Sprawę prowadzi:

referent Barbara Drewniak

I piętro pokój nr 208

tel. 756106262

 

 1. Zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wygasa w przypadku:

  • likwidacji punktu sprzedaży,

  • upływu terminu ważności zezwolenia,

  • zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,

  • zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,

  • niezłożenia oświadczenia o wysokości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim, lub niedokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia ( wygaśnięcie zezwolenia z tych przyczyn powoduje, iż przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenie dopiero po upływie 6 miesięcy).

 2. Na wniosek przedsiębiorcy, którego zezwolenie wygasło, wójt może wydać zezwolenie na wyprzedaż alkoholu określając termin wyprzedaży nie dłuższy niż 6 m-cy. Przedsiębiorca, który posiadał takie zezwolenie o nowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu może ubiegać się dopiero po 12 miesiącach.

 3. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:

  • do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo,

  • powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu,

  • powyżej 18 % alkoholu.