Skargi.

Urząd Gminy Kamienna Góra
58-400 Kamienna Góra, Aleja Wojska Polskiego 10
telefon: +48 75 610 62 92 fax: +48 75 744 28 57
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. poz. 5.46).

Wymagane wnioski

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. 
Skargi mogą być składane do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Skargę można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą. 
 
Skargamoże być złożona w formie:
- pisemnej w Sekretariacie Urzędu Gminy Kamienna Góra przy ul. Wojska Polskiego 10 58-400
Kamienna Góra I piętro pok. 201,
- elektronicznej na adres email: urzad@gminakg.pl lup poprzez platformę e- PUAP na adres
skrytki: /9evg66kr5c/SkrytkaESP,
- ustnie do protokołu w Sekretariacie Urzędu Gminy Kamienna Góra przy ul. Wojska Polskiego 10
58-400 Kamienna Góra I piętro pok. 201
 
Skargę niezawierającą imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Skargi i wnioski
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
  • Formularz papierowy
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
  1. ePUAP - Skarga
Opłaty

Złożenie skargi jest wolne od opłat

Termin załatwienia sprawy

Organ właściwy do załatwienia skargipowinien załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ. O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego. 
 
Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać: oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona, oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi lub, jeżeli zawiadomienie sporządzone zostało w formie dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczeniem, iż w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego. 

Tryb odwoławczy

Nie występuje.

Opłata za odwołanie
Uwagi

Sprawę prowadzi
 
Referat organizacyjno – społeczny
pok. 201 - Sekretariat
tel. 756106292