Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Urząd Gminy Kamienna Góra
58-400 Kamienna Góra, Aleja Wojska Polskiego 10
telefon: +48 75 610 62 92 fax: +48 75 744 28 57
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jednolity tekst: Dz. U. z 2020r., poz.1439);

 • Uchwała Nr XXXVII/217/21 z dnia 24.44.2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kamienna Góra oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego 2021.5601)

Wymagane wnioski
Wymagane załączniki

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jednostka odpowiedzialna Gospodarka odpadami komunalnymi
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
 • PDF Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
 1. ePUAP - Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opłaty

Nieruchomości zamieszkałe (stawka za osobę x ilość osób)

Odpady zbierane w sposób selektywny- 30,00 zł./ osoba

Stawka podwyższona za brak obowiązku selektywnej zbiórki odpadów- 90,00 zł./osoba (trzykrotność stawki podstawowej)

Zwolnienie z części opłaty w wysokości 2,00 zł./osoba- dla nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wyposażonym w kompostownik na bioodpady. (należy złożyć nową deklarację)

Nieruchomość niezamieszkała (na której powstają odpady komunalne)

(stawka za pojemnik x ilość pojemników)

Odpady zbierane w sposób selektywny (stawka miesięczna za pojemnik/worek)

120l- 12,00 zł.

240l- 24,00 zł.

1100l-110,00 zł.

Worek 120l – 12,00 zł.

Nieruchomość mieszana

(w części zamieszkała oraz w części niezamieszkała, na której powstają odpady komunalne)

Wysokość opłaty miesięcznej wynosi sumę kwot z części nieruchomości zamieszkałej oraz z części nieruchomości niezamieszkałej) (deklaracja suma pozycji F pkt.3 lub 7 i G.2.)

Nieruchomość, na której znajdują się domki letniskowe/inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

(stawka roczna ryczałtowa x ilość nieruchomości)

Stawka ryczałtowa- 190,00 zł./ rok

Indywidualny numer rachunku bankowego podany jest na zawiadomieniu o zmianie stawki.

Termin załatwienia sprawy

Sposób załatwienia sprawy:

 • wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

 • naliczenie opłat;

 • w razie braku złożenia wymaganej deklaracji zostanie wszczęte postępowanie administracyjne z urzędu.

 • Kontrola

 • księgowanie i ewidencjonowanie wpłat

Tryb odwoławczy

nie przysługuje.

Opłata za odwołanie
Uwagi

Osoby fizyczne/osoby prawne/jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące:

 1. właścicielami nieruchomości;

 2. współwłaścicielami nieruchomości;

 3. użytkownikami wieczystymi;

 4. osobami posiadającymi nieruchomość w zarządzie, użytkowaniu;

 5. osobami faktycznie władającymi daną nieruchomością

 

Obowiązane są składać ww. deklarację organowi podatkowemu (Wójtowi Gminy), w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty.

Odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby - w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Obowiązek składania deklaracji:

 • deklaracja dotycząca wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciela nieruchomości zamieszkałej;

 • deklaracja dotycząca wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciela nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne;

 • deklaracja dotycząca wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciela nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą oraz w części stanowi nieruchomość niezamieszkałą, na której powstają odpady komunalne;

 • deklaracja dotycząca nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

Sprawę prowadzi:

inspektor: Elżbieta Miśkowicz
I piętro, pokój nr 204

tel. 756106284