Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. Do pełnego korzystania z aplikacji eObywatel prosimy o włączenie JavaScript.

Deklaracja na podatek leśny

NIP / numer PESEL

DL-1

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
Rok
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 465).
Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej.
Termin składania: Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania
Miejsce składania: Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości.
A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
Nazwa i adres siedziby organu podatkowego
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI
Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą informacji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa.
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia informacji

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
D. DANE PODATNIKA
D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
Rodzaj podatnika
Nazwa pełna
Nazwisko
Nazwa skrócona
Pierwsze imię, drugie imię
Identyfikator REGON

Data urodzenia
Imię ojca
Imię matki
D.2. ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA
Kraj
Województwo
Powiat
Gmina
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Miejscowość
Kod pocztowy
Poczta
D.3. ADRES DO KORESPONDENCJI
Należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres do korespondencji jest inny niż w części D.2.
Kraj
Województwo
Powiat
Gmina
Ulica
Nr domu
Nr budynku
Miejscowość
Kod pocztowy
Poczta
D.4. KONTAKT
Telefon
Faks
E-mail
E. DANE DOTYCZĄCE LASÓW NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU
Rodzaj lasu Powierzchnia w ha z dokładnością do 1m2 Stawka podatku Kwota podatku
1. Lasy
2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody
3. Lasy wchodzące w skład parków narodowych
F. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
Kwota podatku (w pełnych złotych)
G. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH
Liczba załączników ZL-1/A
Załącznik ZL-1/B składany
Inne załączniki:
H. PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
Imię
Nazwisko
Data wypełnienia deklaracji
Pouczenie
Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.NIP / Numer PESEL
ZL-1/B
DANE O ZWOLENIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM
A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA
Niniejszy formularz stanowi załącznik do:


B. DANE PODATNIKA
B.1. DANE IDENTYIKACYJNE
Rodzaj podatnika
Nazwa pełna (Proszę uzupełnić gdy nie została wybrana osoba fizyczna)
Nazwisko (Proszę uzupełnić gdy została wybrana osoba fizyczna)
Nazwa skrócona (Proszę uzupełnić gdy nie została wybrana osoba fizyczna)
Pierwsze imię, drugie imie (Proszę uzupełnić gdy została wybrana osoba fizyczna)
Identyfikator REGON
C. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY LUB UCHWAŁY RADY GMINY
Tytuł prawny zwolnienia Powierzchnia w ha z dokładnością do 1m2
Art.7 ust.1 pkt 1 - lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat
Art.7 ust.1 pkt 2 - lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków
Art.7 ust.1 pkt 3 - użytki ekologiczne
Art.7 ust.2 pkt 1 - uczelnie
Art.7 ust.2 pkt 2 - publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oswiaty oraz prowadzące je organy, w zakresie lasów zajętych na działalność oświatową
Art.7 ust.2 pkt 3 - instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk
Art.7 ust. 2 pkt 4 - prowadzący zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art.28 ust.1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie lasów wymienionych w decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej lub zgłoszonych wojewodzie - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyłączeniem lasów, które znajdują się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art.28 ust.1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub zakłady aktywności zawodowej
Art.7 ust.2 pkt 5 - instytuty badawcze
Art.7. ust.2 pkt 6 - przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych