Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. Do pełnego korzystania z aplikacji eObywatel prosimy o włączenie JavaScript.

Informacja w sprawie podatku leśnego

 

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/64/15 z dnia 28 października 2015 roku

1. NIP / numer PESEL

IL-1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
3. Rok
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 465).
Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania.
Miejsce składania: Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości.
A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
4. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI
Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą informacji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa.
5. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia informacji

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA INFORMACJI
6. Rodzaj podmiotu
D. DANE PODATNIKA
D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
7. Nazwisko
8. Pierwsze imię, drugie imię
9. Identyfikator REGON

10. Data urodzenia
11. Imię ojca
12. Imię matki
D.2. ADRES ZAMIESZKANIA
13. Kraj
14. Województwo
15. Powiat
16. Gmina
17. Ulica
18. Nr domu
19. Nr lokalu
20. Miejscowość
21. Kod pocztowy
22. Poczta
E. DANE DOTYCZĄCE LASÓW NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU
Rodzaj lasu Powierzchnia w ha z dokładnością do 1m2
1. Lasy 23.
2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody 24.
3. Lasy wchodzące w skład parków narodowych 25.
F. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH
26. Liczba załączników ZL-1/A
27. Załącznik ZL-1/B składany
G. PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
28. Imię
29. Nazwisko
30. Data wypełnienia informacji
 
Pouczenie
Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.

 


 

 

 


 

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXIII/124/12 z dnia 31 października 2012 roku.
1. NIP / Numer PESEL
ZL-1/B
DANE O ZWOLENIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM
 
A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA
3. Niniejszy formularz stanowi załącznik do:


B. DANE PODATNIKA
B.1. DANE IDENTYIKACYJNE
4. Rodzaj podatnika
5. Nazwa pełna (Proszę uzupełnić gdy nie została wybrana osoba fizyczna)
5. Nazwisko (Proszę uzupełnić gdy została wybrana osoba fizyczna)
6. Nazwa skrócona (Proszę uzupełnić gdy nie została wybrana osoba fizyczna)
6. Pierwsze imię, drugie imie (Proszę uzupełnić gdy została wybrana osoba fizyczna)
7. Identyfikator REGON
C. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY LUB UCHWAŁY RADY GMINY
Tytuł prawny zwolnienia Powierzchnia w ha z dokładnością do 1m2
Art.7 ust.1 pkt 1 - lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat 8.
Art.7 ust.1 pkt 2 - lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków 9.
Art.7 ust.1 pkt 3 - użytki ekologiczne 10.
Art.7 ust.2 pkt 1 - uczelnie 11.
Art.7 ust.2 pkt 2 - publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oswiaty oraz prowadzące je organy, w zakresie lasów zajętych na działalność oświatową 12.
Art.7 ust.2 pkt 3 - instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk 13.
Art.7 ust. 2 pkt 4 - prowadzący zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art.28 ust.1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie lasów wymienionych w decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej lub zgłoszonych wojewodzie - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyłączeniem lasów, które znajdują się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art.28 ust.1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub zakłady aktywności zawodowej  14.
Art.7 ust.2 pkt 5 - instytuty badawcze  15.
Art.7. ust.2 pkt 6 - przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych 16.