Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. Do pełnego korzystania z aplikacji eObywatel prosimy o włączenie JavaScript.

Deklaracja na podatek rolny

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY


Podstawa prawna: 6a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1381, z późn. zm.).
Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej.
Termin składania: Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub wysokość opodatkowania
Miejsce składania: Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI

Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą informacji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa.

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
D. DANE PODATNIKA

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

D.2. ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA

D.3. ADRES DO KORESPONDENCJI

Należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres do korespondencji jest inny niż w części D.2.

D.4. KONTAKT

E. DANE DOTYCZĄCE UŻYTKOW ROLNYCH STANOWIĄCYCH GOSPODARSTWO ROLNE - NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU

E1. GRUNTY ORNE

Klasa Powierzchnia w ha Przelicznik Powierzchnia w ha przeliczeniowych
I
II
IIIA
IIIB
IVA
IVB

E2. ŁĄKI I PASTWISKA

Klasa Powierzchnia w ha Przelicznik Powierzchnia w ha przeliczeniowych
I
II
III
IV

E3. SADY

Klasa Powierzchnia w ha Przelicznik Powierzchnia w ha przeliczeniowych
I
II
IIIA
IIIB
IVA
IVB

E4.GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI - łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem,
GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE oraz UŻYTKI ROLNE O NIEUSTALONYMPRZELICZNIKU POWIERZCHNI

Powierzchnia w ha Przelicznik Powierzchnia w ha przeliczeniowych

E5. GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI - inne gatunki ryb, GRUNTY POD STAWAMI
NIEZARYBIONYMI, GRUNTY POD ROWAMI

Powierzchnia w ha Przelicznik Powierzchnia w ha przeliczeniowych

E6. ŁĄCZNA POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH STANOWIĄCYCH GOSPODARSTWO ROLNE

Powierzchnia w ha(suma z części E.1 do E.5 kol. 1)
Powierzchnia w ha przeliczeniowych(suma z części E.1 do E.5 kol. 3)
F. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
Łącznie powierzchnia w ha przeliczeniowych
Stawka podatku
Kwota podatku (w pełnych złotych)
G. DANE DOTYCZĄCE UŻYTKÓW ROLNYCH NIESTANOWIĄCYCH GOSPODARSTW ROLNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU
H. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH
I. PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
Pouczenie

Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.

ZR-1/B

DANE O ZWOLENIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM

A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA
B. DANE PODATNIKA

B.1. DANE IDENTYIKACYJNE

C. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY LUB UCHWAŁY RADY GMINY
Tytuł prawny zwolnienia Powierzchnia w ha fizycznych
Art.12 ust.1 pkt 1 -użytki rolne klasy V, VI i VIz
Art.12 ust.1 pkt 1 -grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych
Art.12 ust.1 pkt 2 -grunty położone w pasie drogi granicznej
Art.12 ust.1 pkt 3 -grunty orne, łąki i pastwiska objęte melioracją - w roku, w którym uprawy zostały zniszczone wskutek robót drenarskich
Art.7 ust.2 pkt 2 - publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oswiaty oraz prowadzące je organy, w zakresie lasów zajętych na działalność oświatową
Art.12 ust.1 pkt 4 -grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącegodo powierzchni nieprzekraczającej 100 ha
Art.12 ust.1 pkt 5 -grunty gospodarstw rolnych powstałe z zagospodarowania nieużytków
Art.12 ust.1 pkt 6 -grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze wymiany lub scalenia
Art.12 ust.1 pkt 7 -grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
Art.12 ust.1 pkt 8 -użytki ekologiczne
Art.12 ust.1 pkt 9 -grunty zajęte przez zbiorniki wody służące do zaopatrzenia ludności w wodę
Art.12 ust.1 pkt 10 -grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i grunty położone w międzywałach
Art.12 ust.1 pkt 11 -grunty wpisane do rejestru zabytków
Art.12 ust.1 pkt 12 -grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych
Art.12 ust.1 pkt 13 -grunty położonena terenie rodzinnego ogrodu działkowego, z wyjątkiem będących w posiadaniu podmiotów innych niż działkowcy lub stowarzyszenia ogrodowe w rozumieniu ustawydnia 13 grudnia2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych
Art.12 ust.2 pkt 1 –uczelnie; zwolnienie nie dotyczy gruntów przekazanych w posiadanie podmiotom innym niż uczelnie
Art.12 ust.2 pkt 2 -publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie gruntów zajętych na działalność oświatową
Art.12 ust.2 pkt 3 -instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, w odniesieniu do gruntów, które są niezbędne do realizacji zadań, o których mowa w art.2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk
Art.12 ust.2 pkt 4 -prowadzący zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art.28 ust.1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lub zakłady aktywności zawodowej -w zakresie gruntów zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem -zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem gruntów znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art.28 ust.1pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub zakłady aktywności zawodowej
Art.12 ust.2 pkt 5 -instytuty badawcze
Art.12 ust.2 pkt 5a -przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych wprzepisach o niektórych formach wspierania działalnośc