Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. Do pełnego korzystania z aplikacji eObywatel prosimy o włączenie JavaScript.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Gminy Kamienna Góra
58-400 Kamienna Góra, Aleja Wojska Polskiego 10
telefon: +48 75 610 62 92 fax: +48 75 744 28 57
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

  (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz.1289);

 • Nr XLII/258/18 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • Nr XLII/259/18 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności;

 • Nr XXII/131/16 ze zm. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku ze zmianami.

Wymagane wnioski
Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Podatki i opłaty lokalne
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
 • DOC Formularz papierowy
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
 1. ePUAP - Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opłaty bez opłat

Nieruchomości zamieszkałe (stawka za osobę x ilość osób)

Odpady sortowane- 10,00 zł./ osoba

Odpady niesortowane- 20,00zł./osoba

Nieruchomość niezamieszkała (na której powstają odpady komunalne)

(stawka za pojemnik x ilość pojemników)

Odpady sortowane (stawka miesięczna za pojemnik)

110L/120L- 12,00 zł.

240L- 24,00 zł.

1100L-120,00zł.

Odpady niesortowane (stawka miesięczna za pojemnik)

110L/120L- 22,00 zł.

240L- 38,00 zł.

1100L-220,00zł.

Nieruchomość mieszana

(w części zamieszkała oraz w części niezamieszkała, na której powstają odpady komunalne)

Wysokość opłaty miesięcznej wynosi sumę kwot z części nieruchomości zamieszkałej oraz z części nieruchomości niezamieszkałej) (deklaracja suma pozycji F pkt.4 i G3)

Nieruchomość, na której znajdują się domki letniskowe/inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, jedynie przez część roku

(stawka roczna ryczałtowa x ilość domków)

Odpady sortowane- 84,00 zł.

Odpady niesortowane- 112,00 zł.

Termin załatwienia sprawy
Tryb odwoławczy

nie przysługuje.

Opłata za odwołanie bez opłat
Uwagi

I. Osoby fizyczne/osoby prawne/jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące:

 1. właścicielami nieruchomości;

 2. współwłaścicielami nieruchomości;

 3. użytkownikami wieczystymi;

 4. osobami posiadającymi nieruchomość w zarządzie, użytkowaniu;

 5. osobami faktycznie władającymi daną nieruchomością

 

Obowiązane są składać ww. deklarację organowi podatkowemu (Wójtowi Gminy), w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty.

Odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

 

Obowiązek składania deklaracji:

 • deklaracja dotycząca wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciela nieruchomości zamieszkałej;

 • deklaracja dotycząca wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciela nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne;

 • deklaracja dotycząca wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciela nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą oraz w części stanowi nieruchomość niezamieszkałą, na której powstają odpady komunalne;

 • deklaracja dotycząca nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku.

II. Sprawę prowadzi:

podinspektor: Agnieszka Michałczak-Kawa
e-mail: agnieszka.michalczak@gminakg.pl

I piętro, pokój nr 205

tel. 75-610-62-56